TWÓJ wybór

Od 1 lipca 2007r. Odbiorca Instytucjonalny paliwa gazowego ma prawo do wyboru dostawcy gazu.
Dzięki temu dywersyfikacja dostaw energii stała się możliwa dzięki *zasadzie TPA. Stoją Państwo przed możliwością wyboru jednego dostawcy lub współpracy z wieloma dostawcami. Ponadto Państwa prawa jako klienta są chronione przez Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wybierając najkorzystniejsze rozwiązania, które oferuje HANDEN Sp. z o.o., przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian na polskim rynku gazu ziemnego, dzięki którym klient ma możliwość wyboru spośród wielu ofert – oferty dla siebie najodpowiedniejszej.

Procedura zmiany sprzedawcy jest opisana w pkt. 11  obowiązującej IRiESP i pkt. 15 obowiązującej IRiESD.

*Zasada TPA to z ang. Third Party Access, czyli dostęp stron trzecich. Zgodnie z tą zasadą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw lub energii mają obowiązek zapewnić wszystkim podmiotom świadczenie usług polegających na przesyłaniu paliw lub energii, z uwzględnieniem warunków technicznych i ekonomicznych, na warunkach uzgodnionych przez strony w drodze umowy.
W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii w tym gazu ziemnego i usług jej dystrybucji w oparciu o dwie osobne umowy:

  • Umowę na zakup paliwa gazowego, np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu takim jak HANDEN Sp. z o.o.,
  • Umowę na przesył (dystrybucję) paliwa gazowego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub Operatorem Systemu Przesyłowego w zależności od ciśnienia na którym odbiorca jest przyłączony do sieci.