4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

18.11.2022

Ustawa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) przewiduje cenę maksymalną energii elektrycznej wynoszącą:

a) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych takich jak odbiorca w gospodarstwie domowym oraz

b) 785 zł/MWh – w przypadku innych odbiorców uprawnionych wymienionych w Ustawie (takich jak m.in.: MŚP, jst., podmioty ochrony zdrowia).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy, cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym innym niż odbiorca w gospodarstwie domowym, jeżeli złoży on sprzedawcy oświadczenie, którego wzór można pobrać tutaj i złożyć na piśmie w wersji papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Oświadczenie do spółki Handen składa tylko i wyłącznie odbiorca, który w Umowie z Handen ma cenę energii elektrycznej wyższą niż cena 785 zł/MWh wynikająca z Ustawy.

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia uprawnia sprzedawcę do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie sprzedawcy lub innych miejscach wykonywania działalności sprzedawcy przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy.

Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie terminu zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

20.05.2024
HANDEN otrzymał Certyfikat ISCC EU „Trader”

Po przeprowadzonym audycie, HANDEN otrzymał Certyfikat ISCC EU „Trader”. Dzięki certyfikatowi, uzyskaliśmy uprawnienia do dokonywania transakcji handlowych biometanem. ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to uznany system certyfikacji, który opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (RED II), dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE 2009 r.). Chcemy przyczyniać się do redukcji emisji CO2, a tym samym do ochrony środowiska.Od teraz […]

Aktualności
Czytaj
16.04.2024
Misja i nowe kierunki działania HANDEN

Wkrótce zapewnimy naszym Klientom wsparcie w procesie transformacji, poprzez dostęp do bardziej zrównoważonego miksu energetycznego i paliw takich jak: biometan, wodór i amoniak w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Naszą misją niezmiennie pozostaje zapewnienie naszym Klientom stabilności i niezawodności dostaw gazu.

Aktualności
Czytaj
11.04.2024
Struktura paliw – 2023 rok – informacje

Prezentujemy informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023 roku przez HANDEN Aby zapoznać się ze strukturą, pobierz ten plik

Aktualności
Czytaj
Zobacz więcej
pl | en