Infolinia: +48 22 113 41 66 | +48 801 403 500 | Czynna w godzinach 8.00 do 16.00 (pon. - pt.)
pl | en

4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

18.11.2022

Ustawa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) przewiduje cenę maksymalną energii elektrycznej wynoszącą:

a) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych takich jak odbiorca w gospodarstwie domowym oraz

b) 785 zł/MWh – w przypadku innych odbiorców uprawnionych wymienionych w Ustawie (takich jak m.in.: MŚP, jst., podmioty ochrony zdrowia).

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy, cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym innym niż odbiorca w gospodarstwie domowym, jeżeli złoży on sprzedawcy oświadczenie, którego wzór można pobrać tutaj i złożyć na piśmie w wersji papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Oświadczenie do spółki Handen składa tylko i wyłącznie odbiorca, który w Umowie z Handen ma cenę energii elektrycznej wyższą niż cena 785 zł/MWh wynikająca z Ustawy.

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia uprawnia sprzedawcę do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie sprzedawcy lub innych miejscach wykonywania działalności sprzedawcy przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go sprzedawcy.

Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie terminu zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Starszy wpis Nowszy wpis

Zobacz również:

20.03.2023
Struktura paliw – 2022 rok – informacje

Prezentujemy informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku przez HANDEN Aby zapoznać się ze strukturą, pobierz ten plik

Prawo
Czytaj
08.11.2022
Taryfa dla gazu wysokometanowego

Informujemy, iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 października 2022 r. została zatwierdzona Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego, która z dniem 1.11.2022 r. została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach w zakresie sprzedaży gazu odbiorcom objętych regulacjami taryfowymi. Treść Taryfy dostępna tutaj

Aktualności, Prawo
Czytaj
03.03.2022
Struktura paliw 2021 rok – informacje

Prezentujemy informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku przez HANDEN

Aktualności, Prawo
Czytaj
Zobacz więcej
pl | en