Polityka prywatności HANDEN

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Handen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000332014, NIP: 7811839409, zwana dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem: 22 305 88 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: odo@handen.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności zostaną wykorzystane następujące definicje i zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
  a) Użytkownik – osoba odwiedzająca i korzystająca ze strony internetowej https://www.handen.pl/;
  b) RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  c) Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
  d) Przetwarzanie – oznacza przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
 4. Administrator szanuje prawo Użytkowników do prywatności, dlatego dba o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych danych oraz informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora
  oraz plików cookies.
 5. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w plikach Cookies w oparciu o zgodę Użytkownika na wykorzystanie z plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zapewnienia Użytkownikowi sprawnej obsługi witryny internetowej https://www.handen.pl/ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora poprzez formularz kontaktowy, zawarty na stronie https://www.handen.pl/ w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu wyłącznie przez upoważniony do tego personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wymagające przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne.
  Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przetwarzaniaPrawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
  Zawarcie i wykonanie umowy z klientemArt. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu – do upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 a maksymalnie 6 latAdministrator w celu zawarcia lub wykonania umowy kontaktuje się z pracownikami lub
  współpracownikami klientów
  Rozpatrywanie reklamacjiArt. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Przez 1 rok po upływie rękojmi lub zakończeniu postępowania reklamacyjnegoAdministrator kontaktuje się z pracownikami lub współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaną reklamacją
  Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeńAdministrator w związku z dochodzonymi roszczeniami lub obrony przed nimi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/współpracowników klientów
  ArchiwizacjaArt. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dokumenty są archiwizowane przez okresy wskazane w przepisach prawa. W przypadku gdy przepisy nie określają tego okresu – nie później niż do przedawnienia roszczeń
  Marketing bezpośredni usług własnych z wyłączeniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania w dowolny sposób, że Użytkownik nie chce otrzymywać informacji o podejmowanych przez Administratora działaniachProwadzenie działań marketingowych promujących własną działalność gospodarczą
  Marketing bezpośredni usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. a RODO. Działania te prowadzone są na podstawie posiadanych zgód Użytkowników. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody)Prowadzenie działań marketingowych
  promujących własną działalność gospodarczą za pośrednictwem adresów email i numerów telefonów
  Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO
  Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok
  Administrator bez dodatkowej zgody osoby,
  której dane dotyczą może przechowywać dane
  kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora gdyż zatrudniony pracownik/współpracownik
  może nie sprawdzić się na stanowisku lub
  zrezygnować
  Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit f RODO. Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznychPosiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności
  Korespondencja emailowa lub za pośrednictwem formularza kontaktowegoArt. 6 ust. 1 lit. b i f. Do czasu przedawnienia
  ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat
  Dane osobowe zawarte w korespondencji są
  przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Dane Osobowe:
  a) wskazane w punkcie 4 powyżej będą przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę na ich przetwarzanie bądź zgłosi wobec ich przetwarzania sprzeciw.
  b) wskazane w punkcie 5 powyżej będą przetwarzana przez wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, czas wykonania umowy oraz okres przedawnienia możliwych roszczeń osoby, której dane dotyczą wobec Administratora i Administratora wobec tej osoby, a ponadto przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie Danych Osobowych wskazanych w punkcie 4 powyżej będące skutkiem braku zgody na korzystanie z plików Cookies uniemożliwi optymalizację dla Użytkownika korzystania z witryny internetowej https://www.handen.pl/, jednak nie uniemożliwi korzystania z tej witryny internetowej. Niepodanie Danych Osobowych wskazanych w punkcie 5 może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za
  pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.handen.pl/.
 11. Osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje:
  a) Prawo do żądania od Administratora dostępu do jej Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w dowolnym momencie;
  b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  c) Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia przetwarzanych Danych Osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 13. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika postanowień niniejszej Polityki Prywatności, powinien on zaprzestać korzystania ze strony internetowej Administratora, a w szczególności nie kierować zapytań przez dołączony na stronie
  formularz kontaktowy oraz nie wyrażać zgód na przetwarzanie Danych Osobowych. Administrator niniejszym informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
pl | en