Polityka dobrych praktyk
biznesowych CSR HANDEN Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka dobrych praktyk biznesowych CSR Handen Sp. z o.o. („Polityka”), to zbiór zasad, którymi kieruje się Handen Sp. z o.o. (dalej „Handen” lub „Spółka”) w prowadzonej działalności. Spółka wymaga, by zasady przewidziane w Polityce były stosowane przez pracowników HANDEN w zakresie ich wzajemnych relacji oraz relacji z otoczeniem biznesowym.

Powyższa Polityka jest wprowadzana jednocześnie w kilku obszarach, takich jak:

Szczególna troska o relacje w miejscu pracy:

 • Tworzymy środowisko pracy, które cechują dobre i powszechnie uznane zasady postępowania, wzajemny szacunek i uczciwość oraz konstruktywna współpraca.
 • Szanujemy prawa osobiste kolegów. HANDEN i jej pracownicy są zobowiązani do zaniechania jakiejkolwiek dyskryminacji z uwagi na pochodzenie, płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, religię lub światopogląd.
 • Nie tolerujemy mobbingu, czyli werbalnej obrazy lub szykanującego zachowania podsycającego agresję lub wrogość w miejscu pracy i zmierzającego do obrazy lub skrzywdzenia innych pracowników.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy zajmuje wysoką pozycję w hierarchii wartości HANDEN i traktowane jest jako fundamentalna odpowiedzialność społeczna firmy.
 • Propagujemy szeroką świadomość w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy,
  oczekując jej również od naszych pracowników.
 • Każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Pracownik ma więc obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i przepisów w zakresie ochrony zdrowia.
 • Pracownicy mogą przyczynić się do ciągłego zwiększania efektywności procesów w firmie,
  proponując ulepszenia w ramach zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Brak tolerancji dla korupcji:

 • HANDEN przywiązuje ogromną wagę do dobrych relacji z klientami i dostawcami, gdyż transakcje zawierane są przez ludzi i tylko dobre kontakty międzyludzkie budują zaufanie i zapewniają długotrwałe kontakty handlowe.
 • Niezależnie od tego, czy partnerami handlowymi są osoby prywatne, czy podmioty pełniące funkcje publiczne, HANDEN zabrania wszystkim podmiotom występującym w imieniu Spółki jakiegokolwiek uczestnictwa w korupcji, czy jej tolerowania w kontaktach handlowych.
 • Występujący w imieniu HANDEN pracownik, dostawca, partner czy inna strona trzecia nie ma prawa żądać, obiecywać, ani przyjmować w relacjach handlowych żadnej korzyści dla siebie lub osoby trzeciej (np. przyjaciół lub krewnych), która mogłaby wywrzeć wpływ na jego swobodę podejmowania decyzji. Należy unikać już samego powstania wrażenia takiego zamiaru.

Projekty społeczne i sponsoring:

 • HANDEN angażuje się w cele społeczne i służące dobru powszechnemu. Zaangażowanie na rzecz dobra powszechnego, o ile to możliwe, powinno się koncentrować na regionach, w których Grupa Kapitałowa VNG prowadzi działalność.
 • Następujące obszary życia społecznego powinny być wspierane w szczególny sposób: projekty społeczne, projekty z dziedziny kształcenia, nauki, gospodarki, kultury i sportu, projekty wspierające kontakty z krajami partnerskimi.

Zarząd Spółki deklaruje, iż będzie uwzględniał potrzeby wynikające z realizacji zapisów niniejszej
Polityki oraz celów organizacji w tym zakresie, a zasady działania wynikające z Polityki będą wdrażane i ciągle doskonalone.

Celem niniejszej Polityki jest określenie wartości i celów, którymi HANDEN pragnie kierować się w prowadzonej działalności. Niniejszy dokument nie stanowi części jakichkolwiek ofert składanych lub przyjmowanych przez HANDEN ani części jakichkolwiek umów zawieranych przez HANDEN w ramach prowadzonej działalności, w tym również umów o pracę, umów o świadczenie usług lub innych umów zawieranych ze współpracownikami. Niniejsza Polityka nie powoduje powstania po stronie HANDEN jakichkolwiek zobowiązań względem podmiotów trzecich ani nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich względem HANDEN.

pl | en