Polityka Poszanowania Środowiska Naturalnego HANDEN Sp. z o.o.
(dalej „Polityka”)

HANDEN Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „HANDEN”) pragnie należeć do grona przedsiębiorców
przyjaznych środowisku. Celem firmy jest ochrona środowiska poprzez odpowiedzialną postawę oraz działalność. Dla osiągnięcia tych celów, HANDEN dąży do:

1. Zapewnienia szczególnej troski o ochronę środowiska naturalnego:

 • Pragniemy stworzyć środowisko pracy, ograniczające wpływ naszych procesów na środowisko, co przyczyni się do poprawy jego stanu.
 • Szanujemy środowisko. HANDEN i pracownicy firmy dbają o wykonywanie regularnych
  zaplanowanych prac konserwacyjnych i minimalizowanie negatywnego wpływu na
  środowisko związanego z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń.
 • Nasza flota samochodowa spełnia najnowsze nomy emisji CO2 (normy Euro 6).
 • Pracownicy zobowiązani są do dbania o estetykę budynków i szaty roślinnej w użytkowanych obiektach oraz do oszczędzania zasobów – wody, energii elektrycznej.
 • Pracownicy zobowiązani są do konsekwentnego sortowania odpadów do recyklingu na terenie biura.

2. Wspierania ekologicznych rozwiązań:

 • Stawiamy na innowacje, przyczyniające się do zwiększenia ochrony środowiska.
 • Wprowadzamy produkty, które wspierają ochronę środowiska i minimalizują zużycie energii.
 • Nie drukujemy e-maili bez potrzeby.

3. Projekty środowiskowe:

 • HANDEN angażuje się w projekty służące dobru środowiska. Zaangażowanie na rzecz
  środowiska, o ile to możliwe, powinno się koncentrować na regionach, w których grupa
  kapitałowa VNG prowadzi działalność.
 • W sposób szczególny powinny być wspierane obszary działalności obejmujące projekty służące
  ochronie środowiska oraz projekty z dziedziny kształcenia, nauki, gospodarki, ekologii.

Zarząd Spółki deklaruje, iż będzie uwzględniał potrzeby wynikające z realizacji zapisów niniejszej Polityki oraz celów organizacji w tym zakresie, a zasady działania wynikające z Polityki będą ciągle doskonalone, z poszanowaniem naturalnych zasobów środowiska.

Celem niniejszej Polityki jest określenie wartości i celów, którymi HANDEN pragnie kierować się w prowadzonej działalności. Niniejszy dokument nie stanowi części jakichkolwiek ofert składanych lub przyjmowanych przez HANDEN ani części jakichkolwiek umów zawieranych przez HANDEN w ramach prowadzonej działalności, w tym również umów o pracę, umów o świadczenie usług lub innych umów zawieranych ze współpracownikami. Niniejsza Polityka nie powoduje powstania po stronie HANDEN jakichkolwiek zobowiązań względem podmiotów trzecich ani nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich względem HANDEN.

pl | en